Πραγματοποιούνται προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης